Deklaracja ideowa

Czym jest Nowa Nadzieja?

Ruch Społeczny Nowa Nadzieja to otwarta, wolna, aktywna i różnorodna wspólnota osób, którym na sercu leży dobro i rozwój Polski. To czynny sprzeciw wobec zepsucia polskiej polityki, próba jej naprawy i obywatelskiego otwarcia. Nowa Nadzieja to polityka ludzi, polityka treści i mądrych rozwiązań.

Nowa Nadzieja jest intelektualną reakcją na negatywną wizję Polski zbudowaną na kompleksach, chęci odwetu i wykluczeniach. To bezpieczna przestrzeń wspólna, której celem jest współtworzenie, uwiarygodnianie i wspieranie społecznego sensu istnienia, dbałość o ludzką godność, fundowanie mądrego rozwoju i równowagę zasobów.

NASZE WARTOŚCI

WOLNOŚĆ

GODNOŚĆ

RÓWNOŚĆ

SOLIDARNOŚĆ

Po co nam Nowa Nadzieja?

 1. By odbudować aktywną i różnorodną wspólnotę ludzi gotowych wziąć sprawy Polski w swoje ręce.
 2. By uzdrowić polską politykę i otworzyć ją na realny udział obywateli w debacie, tworzeniu i wprowadzaniu dobrych rozwiązań.
 3. By przywrócić godność jako uniwersalne i podstawowe źródło społecznego istnienia.
 4. By zdefiniować i wdrożyć wspólną ideę narodową dostosowaną do nowego tempa zmian.
 5. By rozwój fundować w oparciu o maksymalizację dobrobytu obywateli, sens i rozum.
 6. By wypełnić politykę ogólnopolską i samorządową oraz debatę publiczną treścią, przywrócić właściwe miejsce faktom i nauce.
 7. By tworzyć rozwiązania realnych problemów, a nie rozstrzygać fałszywe spory.
 8. By aktywnie, mądrze, w oparciu o naukę oraz wiedzę odpowiadać na tempo wyzwań modernizacyjnych.
 9. By rozwijać skuteczne, odpowiedzialne i przejrzyste instytucje.
 10. By nadrobić po-transformacyjne zapóźnienia i wypełnić powstałe w jej procesie luki.
 11. By odnowić refleksję nad historią i pamięcią, wzmacniać społeczną tożsamość.

Dla kogo jest Nowa Nadzieja?

Czynny udział

Dla tych, którzy chcą brać czynny udział we współtworzeniu przyjaznej, bezpiecznej, innowacyjnej Polski.

Wiedza i sens

Dla tych, którzy chcą wspierać i fundować rozwój Polski oparty o wiedzę i sens.

Solidarność i równość

Dla tych, którzy chcą Polski solidarnej, niewykluczającej i równej.

Polityka treści

Dla tych, którzy polską politykę i debatę chcą wypełnić treścią.

Prawdziwe rozwiązania zamiast fałszywych sporów

Dla tych, którzy chcą współtworzyć prawdziwe rozwiązania, a nie fałszywe spory.

Z czym będziemy się mierzyć?

Naprawa polskiej polityki

Zamknięcie partii politycznych na realny udział obywateli w sprawowaniu władzy nasilają społeczną niechęć do inicjatywności. Zaprzepaszczenie tego potencjału to ogromna strata, na którą zwyczajnie nas nie stać. Czas na uzdrowienie i uspołecznienie polskiej polityki

Kryzys godności

Pominięcie myślenia o ludzkiej godności w sterowaniu procesami rozwojowymi sprawiło, że częstokroć poczuliśmy się marginalizowani i zagrożeni. To zaniedbanie wykorzystują dziś skwapliwie populiści. Na podstawowych lękach i emocjach, stereotypach myślowych i uprzedzeniach budują nam Polskę zamkniętą, wykluczającą i ksenofobiczną. Czas zadbać o godność mądrze.

Włączenie wykluczonych

Brak społecznej wrażliwości w połączeniu z dynamicznym tempem zmian stał się podatnym gruntem dla licznych lęków i niepokojów. Są one dziś podsycane. Strach przekuwany w uprzedzenia i nienawiść piętrzy nierówności.

Równomierny dostęp do efektów rozwoju

W Polsce zaniedbana została dbałość o równomierny dostęp do efektów rozwoju gospodarczego. Emanacją tej nierówności jest mniejszy dostęp do zdobyczy cywilizacyjnych poza silnymi aglomeracjami. Większe ośrodki miejskie generują gospodarcze, społeczne i intelektualne sprzężenia zwrotne, które spierają dynamiczny rozwój. Analogicznie – w mniejszych ośrodkach poprzez naturalny drenaż kapitału ludzkiego i inne ograniczenia – również infrastrukturalne – rozwój następował w dużo wolniejszym tempie.

Łączenie podzielonego

Uwypuklanie społecznych podziałów i różnicowanie ludzi stało się narzędziem politycznym w rękach obecnej władzy. Polska budowana na pęknięciu, polaryzacji oraz fragmentaryzacji wspólnoty nie ma przed sobą przyszłości. Potrzebujemy bezpiecznej i przyjaznej przestrzeni wspólnej. Tylko razem możemy skutecznie reagować na szybkie procesy modernizacyjne.

Sens zamiast emocji

Skrajna antynaukowość i powierzchowność debaty publicznej stała się źródłem społecznych lęków i wzmocnieniem dla uprzedzeń oraz stereotypów. Polityka oparta na emocjach, obawach oraz niepokojach nie przynosi nam nic dobrego – fałszywość i powierzchowność toczonych sporów wprowadza nas w błąd, sprawia, że tracimy zaufanie do faktów. Czas wypełnić debatę publiczną sensem i treścią.

Wspólna, pozytywna tożsamość

Wieloletnie lekceważenie roli pamięci i narracji historycznej stworzyło przestrzeń do licznych zawłaszczeń, skrótów i uproszczeń. Sprawnie wykorzystują to dziś polityczne elity. Konieczność odnowienia refleksji nad historią i pamięcią narodową, zbudowania wspólnej opowieści i tożsamości to dziś działanie konieczne.

Odbudowa samorządów

Przeniesienie ogólnopolskiego konfliktu politycznego na szczebel samorządowy w połączeniu z niską reprezentacją mieszkańców mniejszych ośrodków przynoszą trwałe i głębokie szkody. Te szkody odczuwamy każdego dnia – w szkole, w środkach komunikacji, w dostępie do usług. Nie możemy dłużej godzić się na to, by polityczne zatargi dzieliły Polaków i generowały nierówności.

Wizja zamiast doraźności

Krótkofalowe, doraźne i prowizoryczne działania obecnej władzy uniemożliwiają nam osiąganie celów zrównoważonego rozwoju. Brak spójnej, strategicznej wizji, przerzucanie się odpowiedzialnością i jej unikanie sprawiają, że konsekwencje tego poniosą przyszłe pokolenia.

Dołącz!

Zróbmy wspólnie Nową Nadzieję

Dołącz do nas!