Sejmik przeciw rażąco niskiemu budżetowi unijnemu dla Dolnego Śląska

Planowana wysokość puli środków unijnych w RPO dla Dolnego Śląska jest rażąco niska dla regionu oraz jego mieszkańców. Jeśli zostanie zaakceptowana, Województwo Dolnośląskie otrzyma najniższe środki na Regionalny Program Operacyjny 2021-2027 w przeliczeniu na jednego mieszkańca w porównaniu z innymi województwami w Polsce. – napisali radni Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w apelu do Prezesa Rady Ministrów. Został on wystosowany podczas XXVII Sesji Sejmiku Dolnośląskiego.

Mniejsza o 6 mld złotych niż w latach poprzednich pula środków unijnych, sprawi, że Dolny Śląsk nie będzie mógł zrealizować wielu ważnych i potrzebnych dla mieszkanek i mieszkańców województwa projektów inwestycyjnych. To sytuacja niedopuszczalna – komentowała Magdalena Piasecka, Przewodnicząca Klubu Nowczesna Plus w Sejmiku. – Planowana kwota będzie całkowicie nieadekwatna do potrzeb dynamicznie rozwijającego się Dolnego Śląska – dodała.

Treść Apelu w sprawie funduszy europejskich dla Dolnego Śląska

Sejmik Województwa Dolnośląskiego wyraża głębokie zaniepokojenie niezrozumiałą i niewystarczającą dla Dolnego Śląska propozycją podziału funduszy z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2021-27.

W propozycji budżetu unijnego dla Dolnego Śląska w RPO na lata 2021-2027 przewidziano ok. 4 mld zł (czyli 870 mln euro). W RPO dla Dolnego Śląska na lata 2014-2020 mieliśmy do dyspozycji kwotę 10 mld zł (czyli ok. 2,2 mld euro). Oznacza to, że w nowym rozdaniu środków z Unii Europejskiej na lata 2021-2027 Dolny Śląsk otrzymałby 6 mld zł mniej.

W naszej ocenie, planowana wysokość puli środków unijnych w RPO dla Dolnego Śląska jest rażąco niska dla regionu oraz jego mieszkańców. Jeśli zostanie zaakceptowana, Województwo Dolnośląskie otrzyma najniższe środki na Regionalny Program Operacyjny 2021-2027 w przeliczeniu na jednego mieszkańca w porównaniu z innymi województwami w Polsce. Planowana kwota będzie też całkowicie nieadekwatna do potrzeb dynamicznie rozwijającego się Dolnego Śląska. Nasz region nie będzie mógł zrealizować wielu projektów inwestycyjnych, które podniosą jakość życia mieszkańców Dolnego Śląska i nie da się tego zniwelować przez inne źródła finansowania unijnego lub krajowego.

Mając pełną świadomość, że kwota alokacji dla Dolnego Śląska na lata 2021 – 2027 to skutek propozycji UE, apelujemy do Rządu RP o podjęcie działań, których skutkiem stanie się realistyczny, a tym samy możliwy do zaakceptowania przez Dolnoślązaków projekt dolnośląskiego RPO. Samorząd województwa otrzyma na inwestycje własne wyraźnie mniejszą kwotę na budowę nowych dróg i mostów, na wsparcie przedsiębiorców, na konieczną rewitalizację linii kolejowych w regionie, na budowę oczekiwanych obwodnic miast, przedszkoli i żłobków. W związku z tym zostaną ograniczone możliwości aplikacji o dotacje na projekty realizowane przez dolnośląskie samorządy, także realizowane w formule ZIT. Odbije się to negatywnie na przyszłości ekonomicznej i społecznej Dolnego Śląska. Nie zniwelują tego faktu możliwości aplikowania o dotacje z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, który nie będzie programem zarządzanym regionalnie i będzie ograniczony terytorialnie i formalnie, a dotyczyć ma projektów wyrównujących szanse obszarów, gdzie zaprzestano wydobycia węgla. Fundusz ten jest w swoich założeniach oddzielnym wsparciem dedykowanym regionom górniczym.

Dlatego apelujemy do Rady Ministrów o zwiększenie puli środków unijnych na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego 2021-2027 dla Dolnego Śląska. Oczekujemy, że ostateczna wysokość budżetu RPO WD 2021-2027 będzie wyższa, dopasowana do potrzeb rozwojowych naszego województwa i jego mieszkańców i porównywalna z budżetem RPO, którym dysponowaliśmy w minionych 7 latach.

W związku z tym zwracamy się jako Sejmik Województwa Dolnośląskiego z apelem do Rady Ministrów o uwzględnienie potrzeb Województwa Dolnośląskiego w dalszych pracach nad kształtem Umowy Partnerstwa oraz zwiększenia alokacji dla naszego regionu w perspektywie budżetowej na lata 2021 – 2027.

Jak radni uzasadniają przyjęcie stanowiska?

Według propozycji podziału środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2021-27 Dolny Śląsk otrzymałby względem lat poprzednich 6 mld złotych mniej. W latach 2014-2020 r. mieliśmy do dyspozycji jako region 10 mld zł (2,2 mld euro), natomiast obecna propozycja zakłada kwotę ok. 4 mld zł (870 mln euro) na lata 2021-2027. Planowana dla Dolnego Śląska kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej nie odpowiada oczekiwaniom oraz potrzebom mieszkańców naszego regionu.

Wg danych z listopada 2020 r., Dolny Śląsk jest jednym z tych regionów, które najlepiej wykorzystują środki unijne. Wykorzystanie alokacji środków UE na lata 2014-2020 wynosi 56 proc., co daje Dolnemu Śląskowi trzecie miejsce: za Województwem Opolskim i Województwem Podkarpackim. Ponadto, w listopadzie 2020 r. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zawarł 4609 umów na dofinansowanie projektów ze środków unijnych. W tej klasyfikacji nasz region również był w ścisłej czołówce polskich województw.

Liczby mówią jednoznacznie: Województwo Dolnośląskie korzysta efektywnie i skutecznie z możliwości, które otwierają przed nim środki z Unii Europejskiej. Efekty widać w wielu miejscach naszego regionu. Dolny Śląsk rozwija sieć drogową oraz kolejową, wspiera rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy, pomaga regionalnej służbie zdrowia, inwestuje w edukację. Żeby zachować ciągłość realizacji rozpoczętych już projektów i móc realizować nowe, Dolny Śląsk potrzebuje puli środków unijnych na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego 2021-2027 wyższej niż ta, która została zaproponowana.

Jeśli propozycja zostanie utrzymana, wieloletnia praca samorządu województwa i wszystkich beneficjentów projektów realizowanych z unijnym wsparciem zostanie zaprzepaszczona, a jakość życia mieszkańców regionu się pogorszy.

Dlatego też oczekujemy od Rady Ministrów zwiększenia puli środków z Unii Europejskiej w ramach podziału na realizację RPO Dolnego Śląska, aby Województwo Dolnośląskie mogło utrzymać wysokie tempo dynamicznego, a jednocześnie zrównoważonego rozwoju.